ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρση απορρήτου και συνεργασία με ΕΥΠ για τον έλεγχο της αγοράς

Δυνατότητα άρσης του τηλεφωνικού, φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, και συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με στόχο τον έλεγχο της αγοράς, θα έχει η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς που συστήνεται στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Αυτό προβλέπει μεταξύ των άλλων στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το απόγευμα της Δευτέρας.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται, η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέσω της διυπηρεσιακής συνεργασίας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Ποιος θα κάνει τον έλεγχο
Η «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», η οποία θα αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα έχει ως αποστολή τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, Επίσης στις αρμοδιότητές της είναι η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Επίσης στις αρμοδιότητές της θα είναι η συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημοτικής Αστυνομίας, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των Διευθύνσεων ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσιών άλλων κρατών.

Ποιος θα «τρέξει” τη ΔΙΜΕΑ
Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για θητεία τριών ετών. Διοικητής μπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή μόνιμος ή ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλος, του στενού δημόσιου τομέα. Η θητεία του δύναται να ανανεωθεί για τρία ακόμη έτη.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η μηνιαία αμοιβή, κατ’ ανώτατο όριο, στο 80% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου εκτός εάν οι μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης είναι υψηλότερες.

Πως θα στελεχωθεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α; Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι μπορούν

να αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α με κοινή απόφαση των αρμοδίων για θέματα προσωπικού οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα, με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο τρόπο για δύο ακόμα έτη, υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:

– Δέκα υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

– Δύο υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος.

– Ένας υπάλληλος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

– Ένας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι χωρίς όμως να αποκτούν και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

Οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα μπορούν να:

α) έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) να συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των 5 και μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.

Και τα πρόστιμα
Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 1.500 ευρώ για αριθμό τεμαχίων έως 500 και φθάνουν τις 100.000 ευρώ για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων συνολικού αριθμού τεμαχίων από5001 και άνω. Για την περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των 3.000 τεμαχίων πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.

της Αλεξάνδρας Γκίτση / capital.gr