ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“ERASMUS+: Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στη Νεολαία

erasmus

 

To Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

Στη χώρα μας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας.

Νέοι και νέες, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι στον τομέα της Νεολαίας ή σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας, οργανώσεις, φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, επιχειρήσεις με εταιρική κοινωνική ευθύνη, Πανεπιστήμια, Δήμοι μπορούν να υλοποιήσουν πλήθος δραστηριοτήτων μέσω του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας.

Το Erasmus+ περιλαμβάνει τρεις Βασικές Δράσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος στον τομέα της Νεολαίας. Μέσω αυτών των Δράσεων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν Ανταλλαγές Νέων, να παρέχουν υπηρεσίες πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, καθώς και να λάβουν μέρος σε σεμινάρια, καταρτίσεις, επισκέψεις μελέτης για τον τομέα Νεολαία. Επίσης, μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων, προσφέρεται η ευκαιρία σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, να συνεργαστούν για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που οδηγούν σε υψηλής ποιότητας διδασκαλία, εκπαίδευση, μάθηση και εργασία στον τομέα της νεολαίας, στον εκσυγχρονισμό των θεσμών και σε κοινωνική καινοτομία. Το Erasmus+ επίσης παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης Συναντήσεων μεταξύ νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας οι οποίες προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την επικοινωνία τους με φορείς λήψης αποφάσεων.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας – ΙΝΕΔΙΒΙΜ διοργανώνει δραστηριότητες, δράσεις και εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και την πληροφόρηση των νέων και όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας για τις ευκαιρίες που τους παρέχει η ΕΕ, τη διάχυση και διάδοση του Προγράμματος Erasmus+ καθώς και των δυνατοτήτων που τους προσφέρει η συμμετοχή τους σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Erasmus + για τον τομέα της Νεολαίας και για το πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [email protected]