ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H ATTICA BANK ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Καταγραφή156 (1)

 

Η Attica Bank  ξεκινάει διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τις  κεφαλαιακές ανάγκες όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Attica Bank (η  «Τράπεζα»)  όρισε  την UBS  Limited  ως  κύριο  χρηματοοικονομικό  σύμβουλο  και

συντονιστή  και  την  επενδυτική  τράπεζα  Lazard  Frères,  την  PricewaterhouseCoopers  Business

Solutions S.A. και την Clayton Euro Risk Limited ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους

για την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες

της  Τράπεζας  όπως  προσδιορίστηκαν  από  την  ΤτΕ  μετά  την  ολοκλήρωση  της  «άσκησης

προσομοίωσης  ακραίων  καταστάσεων».  Η  διαδικασία  αποσκοπεί  στην  εξεύρεση  σχήματος

στρατηγικών  επενδυτών,  οι  οποίοι  θα  επενδύσουν  μαζί  με  τους  μετόχους  της  Τράπεζας  στην

επικείμενη  αύξηση.   Το  τελικό  μέγεθος  και  η  δομή  της  αύξησης  κεφαλαίου  θα  οριστεί  από  τα

αρμόδια  όργανα  της Τράπεζας,  σύμφωνα  με  την ισχύουσα  νομοθεσία,  μετά  την  ολοκλήρωση  της αξιολόγησης από την ΤτΕ του επικαιροποιημένου πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατέθεσεη Τράπεζα.

Η Attica Bank  προσφέρει  τραπεζικές  υπηρεσίες  σε  ιδιώτες  και  εταιρίες  στην  Ελλάδα  μέσω  του

δικτύου  των 72  καταστημάτων  της.  Το  συνολικό  ενεργητικό  της  Τράπεζας  σε  ενοποιημένη  βάση

ανέρχεται στα €4.1 δισ. βάσει του ισολογισμού του 2013. Ο κύριος μέτοχος της Τράπεζας είναι το

Ταμείο  Συντάξεων  Μηχανικών  &  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων  (ETAA‐ΤΣΜΕΔΕ)  με  50.9%  των

κοινών μετοχών. Το υπόλοιπο 49.1% ανήκει σε ιδιώτες μετόχους.