ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ATTICA BANK ΤΟ Α’ 3ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 – ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ

attica1

Βασικά στοιχεία μεγεθών και αποτελεσμάτων α’ 3μήνου 2014 σε ενοποιημένη βάση

 

 • Επιστροφή σε κερδοφορία με κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 21,3 εκατ. Ευρώ στο α’ τρίμηνο 2014 έναντι ζημιών 9,6 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2013.
 • Πενταπλασιασμός καθαρών εσόδων από τόκους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.
 • Κέρδη προ φόρων 2,8 εκατ. Ευρώ.
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε ετήσια βάση.
 • Αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους κατά 13,3% σε ετήσια βάση παρά τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων δανείων >90 ημερών στο 24,6% το α’ τρίμηνο 2014, αντί του 26,6% της 31.12.2013.
 • Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 49,2% το α’ τρίμηνο 2014 έναντι 43,5% στο τέλος του 2013.
 • Αύξηση καθαρής θέσης +5,5% σε ετήσια βάση.
 • Αύξηση χορηγήσεων (προ προβλέψεων) +3,6% σε ετήσια βάση.
 • Δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) 11,8% από 11,4% στο τέλος του 2013.
 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,8%.

Γενικότερα:

 • Βελτίωση σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας.
 • Επιβράδυνση ρυθμού μετάπτωσης δανείων σε καθυστέρηση.

Διατήρηση σε υψηλά επίπεδα δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας