ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράδειγμα υπολογισμού δώρου

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής έκαστου εργαζόμενου, αν αμείβεται δηλαδή με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό, και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση, όμως, αναστολής της σχέσης εργασίας κάποιου μισθωτού λόγω των πρόσφατων έκτακτων μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού, δικαιούται να λάβει αναλογία του Δώρου Πάσχα μέχρι την 20η/3/2020 από τον εργοδότη του, και το υπόλοιπο ποσό –σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση- θα το λάβει / επιδοτηθεί από το Κράτος.

Η αναλογία Δώρου Πάσχα υπολογίζεται ως εξής:
Για μισθωτούς: Μισθός Χ ημερολογιακές ημέρες / 240 (8/15/2) Χ 1,04166
Για ημερομίσθιους: Ημερομίσθιο Χ εργάσιμες ημέρες / 6,5 Χ 1,04166

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που αναστάλθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Για παράδειγμα, μισθωτός αμειβόμενος με μεικτό μισθό 900 ευρώ, θα λάβει από τον εργοδότη:
900 ευρώ Χ 80 ημερολογιακές ημέρες / 240 (8/15/2) Χ 1,04166 = 312,50 ευρώ
Ενώ από το Κράτος αναμένεται λογικά να λάβει το υπόλοιπο ποσό των 156,25 ευρώ.