ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Home financing

Τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον οι τράπεζες τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις πληρωμών και την υπερχρέωση φυσικών και νομικών προσώπων, ορίζει απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 1582).

Μεταξύ των τύπων ρύθμισης είναι η μερική διαγραφή χρεών, η παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη, η πώληση και ενοικίαση του ακινήτου η οποία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών).

Επίσης στις ρυθμίσεις είναι η μεταβίβαση/ πώληση του δανείου/αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο, σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα, η ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας αλλά και η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.

Για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των ενδεικτικών ρυθμίσεων που παρουσιάζονται είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση με αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης όταν οι πιστώτρια/ες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και οι ανταλλαγές χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Η εν λόγω Πράξη τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Δεκεμβρίου του 2014.

Ακολουθούν αναλυτικά όλοι οι τρόποι ρύθμισης:

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις:

Πληρωμή μόνο τόκων

Μείωση ποσού δόσης

Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων

Αναβολή πληρωμής δόσεων

Περίοδος χάριτος

Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου

Μεσοπρόθεσμες ρυθμίσεις:

Μόνιμη μείωση επιτοκίου

Αλλαγή επιτοκίου

Παράταση διάρκειας αποπληρωμής

Διαχωρισμός χορήγησης

Παροχή εγγυήσεων

Μερική διαγραφή χρέους

Ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο

Αναδιάρθρωση επιχείρησης

Οριστική διευθέτηση

Παραχώρηση ενυπόθηκου ακινήτου

Πώληση ακινήτου και Leasing

Ενοικίαση του ακινήτου

Ανταλλαγή με μικρότερο δάνειο

Διαχείριση σε εκκαθάριση

Ρευστοποίηση εγγυήσεων

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

 

Πηγή: ΑΠΕ