ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ενεργειακή αναβάθμιση της Βουλής – Πόσο θα κοστίσει…

Την προκήρυξη του έργου της ενεργειακής αναβάθμιση της Βουλής εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας. Όπως ανέφερε, το μεγάλο αυτό έργο που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση κατά 30% των ενεργειακών αναγκών του ιστορικού κτιρίου του Κοινοβουλίου και θα μειώσει κατά 39% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Συνολικά το έργο θα κοστίσει περί τα 2.794.020 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ οι εργασίες θα κρατήσουν 700 ημέρες λόγω των ιδιαίτερων αναγκών των επεμβάσεων στο κτίριο.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2019 με διακήρυξη (19PROC005856542) ανοικτής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕΣΗΔΗΣ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:59:59.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ αναμένεται να υπάρχει ανάδοχος τον Φεβρουάριο 2020.

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 27.023 τ.μ ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις – εργασίες είναι 24.943 τ.μ.

Τι παρεμβάσεις θα γίνουν στη Βουλή:

1. Αποξηλώσεις:

Α. κλιματιστικών μονάδων (FCU) και (split units) σε διάφορους χώρους του κτηρίου
Β. των σωληνώσεων των δικτύων ζεστού και κρύου νερού καθώς και απορροής συμπυκνωμάτων.

2. Εγκατάσταση δύο συστημάτων για τον κλιματισμό του κτηρίου:

Α. Το πρώτο σύστημα θα αποτελείται από: κεντρική παραγωγή ψυχρού και θερμού νερού, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω υδρόψυκτων ψυκτών και τους υφιστάμενους λέβητες με καυστήρες φυσικού αερίου.

Θα εγκατασταθούν: 1. Ένας ψύκτης με τον αντίστοιχο πύργο ψύξης. 2. Νέο δίκτυο σωληνώσεων θερμού- ψυχρού νερού με τις αντίστοιχες αντλίες- collecter. 3. Ογδόντα πέντε (85) τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού-αέρα (FCU) στους διαδρόμους. 4. Δυο νέες ΚΚΜ (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες), στο δώμα του κτηρίου, για τις αίθουσες του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας. 5.Τρεις ΚΚΜ προς αντικατάσταση των υφισταμένων του εστιατορίου, του μαγειρείου και της Αίθουσας Ελ. Βενιζέλου.

Β. Το δεύτερο σύστημα θα αποτελείται από: 1. δεκαοκτώ (18) κεντρικές μονάδες αντλίες θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού μέσου (τύπου VRF) 2. τριακόσιες εξήντα τέσσερις (364) εσωτερικές μονάδες που τοποθετούνται στις θέσεις των υφιστάμενων τοπικών κλιματιστικών μονάδων (FCU & SPLIT). 3. ενώ τα δίκτυα του ψυκτικού μέσου οδεύουν κατά κανόνα στις υφιστάμενες οδεύσεις των δικτύων νερού που τροφοδοτούσαν τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCU).

Θα εγκατασταθεί μια μονάδα τύπου Packaged Rooftop για την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ οι παραμένουσες ΚΚΜ θα συντηρηθούν και θα αναβαθμισθούν.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του Κτηρίου (BMS), το οποίο θα ελέγχει όλα τα ανωτέρω συστήματα κλιματισμού.

3. Εξωτερικές παρεμβάσεις

Θα αντικατασταθούν: 1. εκατό ενενήντα ένα (191) κουφώματα εξωτερικών όψεων και 2. Στο δώμα θα γίνει προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης.