ΥΓΕΙΑ

Απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁÄÙÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÅ ÔÏÕÓ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÏÕÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÐÏÕ ÅÉ×Å ÌÅ ÔÏÕÓ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÇÓ ÔÑÏÉÊÁ (EUROKINISSI // ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

Μετά τα απογευματινά ιατρεία, έρχονται και τα χειρουργεία του ΕΣΥ, ώστε οι ασθενείς που επιθυμούν να παρακάμψουν τυχόν λίστες αναμονής αλλά και να επιλέξουν τον γιατρό που θα τους χειρουργήσει, να μπορούν να εξυπηρετηθούν και το απόγευμα καταβάλλοντας τη σχετική αμοιβή. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στην Βουλή.

Παράλληλα το νομοσχέδιο επιτρέπει την καταβολή τιμητικών αμοιβών από φαρμακευτικές εταιρίες για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η αμοιβή θα καταβάλλεται από τον διοργανωτή αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης.